پرتال رسمی شهرداری نجف شهر

معرفی شهردار

IMG 4021 

اسماعیل صفورایی پاریزی

شهردار نجف شهر

نظرسنجی
رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری نجف شهر
Ypa Group